ครม.อนุมัติ 3 ร่างกฎหมายหนุนผู้ผลิตรายเล็ก

เปิดค่าใบอนุญาต-ภาษีสุราพื้นบ้าน ครม.อนุมัติ 3 ร่างกฎหมายหนุนผู้ผลิตรายเล็ก

ครม.เห็นชอบร่างกฎหมาย 3 ฉบับเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผลิตสุรา พิกัดอัตราภาษี-อากรแสตมป์ใหม่ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ. 2566 เปิดโอกาสผู้ผลิตสุราขนาดเล็ก และสุราพื้นบ้าน สุราแช่ฉบับละ 360 บาท ผลิตสุรากลั่น 1,500 บาท ส่วนกรณีเพื่อการค้า สุราแช่ใบอนุญาตฉบับละ 1,800–3,600 บาท สุรากลั่น ฉบับละ 7,500–15,000 บาท

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างกฎหมาย 3 ฉบับให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ. 2566 ซึ่งมีผลบังคับเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสการพัฒนาของผู้ผลิตสุราขนาดเล็ก และสุราพื้นบ้าน ฉบับแรก ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่…) พ.ศ. …กำหนดค่าธรรมเนียมการอนุญาตที่มีการจัดเก็บจริงสำหรับการอนุญาตผลิตสุราที่มิใช่เพื่อการค้า (กำหนดใหม่ เดิมไม่มี) และการอนุญาตผลิตสุราเพื่อการค้า รวมถึงกำหนดค่า ธรรมเนียมกรณีเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งโรงงานผลิตสุรา (กำหนดใหม่ เดิมไม่มี) ดังนี้

1.ใบอนุญาตผลิตสุราที่มิใช่เพื่อการค้าใบอนุญาตผลิตสุราแช่ ฉบับละ 360 บาท ส่วนใบอนุญาตผลิตสุรากลั่นฉบับละ 1,500 บาท

2.ใบอนุญาตผลิตสุราเพื่อการค้า กรณีใบอนุญาตผลิตสุราแช่ แยกเป็นสุราแช่ที่ไม่ใช่สุราแช่ชนิดเบียร์ที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมสุราขนาดเล็ก (เพิ่มใหม่) ซึ่งใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมหรือเทียบเท่าต่ำกว่า 5 แรงม้า หรือใช้คนงานน้อยกว่า 7 คน หรือกรณีใช้ทั้งเครื่องจักรและคนงาน ใบอนุญาตฉบับละ 1,800 บาท ส่วนสุราแช่ที่ไม่ใช่สุราแช่ชนิดเบียร์ที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมสุราขนาดกลาง (เพิ่มใหม่) ซึ่งใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 5 แรงม้า แต่น้อยกว่า 50 แรงม้า หรือใช้คนงานตั้งแต่ 7 คน แต่น้อยกว่า 50 คน หรือใช้ทั้งเครื่องจักรและคนงาน ค่าใบอนุญาตฉบับละ 3,600 บาท ส่วนสุราแช่ชนิดเบียร์และสุราแช่ชนิดอื่นนอกหนือจากข้างต้น ฉบับละ 60,000 บาท

ข่าวเศรษฐกิจ-วันนี้

ส่วนใบอนุญาตผลิตสุราเพื่อการค้า กรณีผลิตสุรากลั่น 1.สุรากลั่นชนิดสุราขาวที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมสุราขนาดเล็ก ใบอนุญาตฉบับละ 7,500 บาท 2.สุรากลั่นชนิดสุราขาวที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมสุราขนาดกลาง ใบอนุญาตฉบับละ 15,000 บาท ส่วนสุรากลั่นทุกชนิดนอกเหนือจากข้างต้น ใบอนุญาตฉบับละ 60,000 บาท ส่วนอัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาตที่มีการจัดเก็บสำหรับกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งโรงงานผลิตสุราที่ระบุไว้ในใบอนุญาตครั้งละ 1 ใน 4 ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทนั้นๆ

ร่างกฎหมายฉบับที่ 2 ได้แก่ ร่างกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่…) พ.ศ. …กำหนดอัตราภาษีสำหรับสินค้าสุราแช่ที่ผลิตโดยไม่ใช่การค้า ได้แก่ เบียร์ ไวน์ และสปาร์คกลิ้งไวน์ที่ทำจากองุ่น สุราแช่ผลไม้ที่มีส่วนผสมขององุ่นหรือไวน์องุ่น และสุราแช่ชนิดอื่นๆ และสำหรับสินค้าสุรากลั่นที่ผลิตโดยมิใช่เพื่อการค้า ได้แก่ สุราขาวและสุรากลั่นชนิดอื่นๆ โดยกำหนดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับการผลิตสุราที่ไม่ใช่เพื่อการค้า โดยในส่วนของอัตราตามมูลค่านั้นให้คิดที่ 0% สำหรับการผลิตสุราทุกประเภท

แต่สำหรับอัตราภาษีตามปริมาณนั้น ให้คิดในอัตราเท่ากับสินค้าสุราชนิดเดียวกันที่ผลิตเพื่อการค้า โดยสุราแช่ แยกเป็น 1.สุราแช่ชนิดเบียร์ อัตราภาษีต่อปริมาณ 1 ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ หน่วยละ 430 บาท 2.สุราแช่ชนิดไวน์และสปาร์คกลิ้งไวน์ที่ทำจากองุ่น หน่วยละ 1,500 บาท 3.สุราแช่ชนิดสุราแช่ผลไม้ที่มีส่วนผสมขององุ่นหรือไวน์องุ่น แยกเป็นที่มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกิน 7 ดีกรี ขนาดบรรจุไม่เกิน 0.330 ลิตร หน่วยละ 150 บาท และชนิดอื่นๆหน่วยละ 900 บาท และ 4.สุราแช่ชนิดอื่นๆ นอกจากที่กล่าวมาในข้อ 1-3 หน่วยละ 150 บาท

สุรากลั่น แยกเป็น 1.สุรากลั่นชนิดสุราขาว อัตราภาษีต่อปริมาณ 1 ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ หน่วยละ 155 บาท 2.สุรากลั่นชนิดอื่นๆ หน่วยละ 255 บาท ทั้งนี้ กระทรวงการคลังยืนยันว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อรายได้รัฐ เนื่องจากเป็นอัตราภาษีสรรพสามิตใหม่ ไม่ได้เป็นการลดอัตราภาษีจากอัตราที่จัดเก็บอยู่ ซึ่ง ณ ปี 2565 กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีสำหรับสินค้าสุราทั้งที่ผลิตในราชอาณาจักรและที่นำเข้าจากต่างประเทศรวม 144,295.30 ล้านบาท

สำหรับร่างกฎหมายฉบับที่ 3 ได้แก่ ร่างกฎกระทรวงกำหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ (ฉบับที่…) พ.ศ. …โดยร่างกฎหมายฉบับนี้มีการปรับถ้อยคำให้สอดคล้องกับถ้อยคำในกฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ. 2565 โดยเปลี่ยนเป็น “แสตมป์สุราสำหรับสุราแช่หรือสุรากลั่นที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมสุราขนาดเล็กที่ใช้เครื่องจักร…และโรงงานอุตสาหกรรมสุราขนาดกลางที่ใช้เครื่องจักร”

แนะนำข่าวเศรษฐกิจ อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : ผลสำรวจความเชื่อมั่นชี้ท่องเที่ยวไทยคึกช่วงปลายปี